Dịch vụ

images/item/tiep-nhan-thanh-vien-moi-trong-cong-ty-hop-danh-large-91.jpg

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Bách Luật hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí khi thành lập công ty :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn cách đặt tên Công ty;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;