Thay đổi GPKD

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-102.gif

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN - CỔ ĐÔNG

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN - CỔ ĐÔNG

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 400.000 đ

 

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-101.gif

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 200.000 đ
- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000 đ

 

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-100.gif

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 200.000 đ
- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000 đ

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-99.gif

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

CHI PHÍ:
- Phí dịch vụ: 200.000 đ
- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD: 200.000 đ