Thành lập công ty

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-98.gif

Thành Lập Công ty TNHH 2 TV

THÀNH LẬP CÔNG TY  2TV TNHH

Bách Luật hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí khi thành lập công ty :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn cách đặt tên Công ty;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-97.gif

Thành Lập Công Ty 1TV TNHH

Bách Luật hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí khi thành lập công ty :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn cách đặt tên Công ty;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

images/item/20160201171816zxx3qsajwo-96.gif

Thành Lập Chi Nhánh

Bách Luật hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí khi thành lập chi nhánh:

- Tư vấn lựa chọn mô hình các đơn vị phụ thuộc phù hợp với nhu cầu của công ty.

- Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập chi nhánh của công ty.

images/item/tiep-nhan-thanh-vien-moi-trong-cong-ty-hop-danh-large-91.jpg

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Bách Luật hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí khi thành lập công ty :

- Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;

- Tư vấn cách đặt tên Công ty;

- Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành công ty;